Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) fyzickou osobou Pet Chroustovský  sídlem: Milady Horákové 1062/35, 50006 Hradec Králové.
 • Adresa pro zasílání reklamací a vrácení zboží: Milady Horákové 1062/35, 50006 Hradec Králové,  email: apodstol@jetus.co.in, interfenetové stránky: jetus.co.in (dále jen prodávající)
 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na interfernetové adrese shop.jetus.co.in (dále je „sťatý obchod“).
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají ve zlitém českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 • Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu sťatého obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v sťatém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 • Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu sťatého obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • V sťatém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve sťatém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na interfernetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci ve sťatém obchodě.
 • Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a počet kusů zboží. Kupující provede výběr kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Aktuální stav košíku se zobrazí pravé horní části. Kupující buď pokračuje v nákupu, nebo přistoupí k objednávce. Obsah košíku může kupující kontrolovat v sekci Košík. Pokud kupující získal slevový kód (např. zasláním fotky se zbožím), zadá jej pro uplatnění slevy v košíku. Poté kupující pokračuje v košíku pod odkazem „Pokračovat“. Kupující bude vyzván k přihlášení pod již existujícím uživatelem, nebo bude mít možnost se registrovat jako nový uživatel. Následně kupující vybere způsob doručení a způsob platby. Další informace včetně cen se nalézají ve spodní části stránky. Kupující si může rovněž vybrat doručovací adresu. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující zaškrtne odsouhlasení těchto obchodních podmínek a klikne na tlačítko „Přejít k pokladně“ a poté „Objednat“. K objednávce může kupující připojit komentář.
 • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 • Pokud objednané zboží není v době objednávky na skladě, informuje prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu a pokusí se mu sdělit termín, ve kterém by mělo být požadované zboží dostupné.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a to v případech, jedná-li se o kupujícího, který si v minulosti nevyzvednul zásilku. Dále v případech, kdy kupující nezadá pravdivé údaje či v případech, kdy jsou údaje zjevně nepravdivé.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

IV. Zákaznický účet a registrace

 • Na základě registrace kupujícího provedené v sťatém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.
 • Registraci provede kupující kliknutím na odkaz „registrace“. Údaje je třeba uvádět včetně diakritiky. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen emailem a heslem. Pod jedním emailem může být založen pouze jeden zákaznický účet. Pokud kupující zapomene heslo k zákaznickému účtu, může si nechat zaslat nově vygenerované heslo na jím uvedený e-mail.
 • Pro přihlášení kupující používá odkaz v pravém horním rohu. Zde vyplňuje e-mail a heslo zvolené při registraci. Po přihlášení může kupující v sekci Nastavení účtu měnit kontaktní údaje a sledovat již uskutečněné objednávky.
 • Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího: Platbu lze provést převodem bankovní účet prodávajícího č. 86-2706350247/0100 vedený u Komerční Banka, se splatností maximálně 14 dní. Po přičtení peněž na účet je zásilka do následujících třích pracovní dní odeslána, je li skladem V případě, že kupující zvolí platbu pomocí bankovního převodu, zvolí tuto možnost při objednávce a řídí se uvedenými pokyny. Nedojde-li k zaplacení objednávky do 14ti dnů od vytvoření, bude objednávka stornována.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku JEET.
 • Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce prostřednictvím Zásilkovna.cz.
 •  Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Zásilku předá prodávající bez zbytečného odkladu přepravci, nejpozději však do tří pracovních dne po obdržení závazné objednávky a příchodu stříbrných na účet zblitého oficia.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud dojte ke znehodnocení produktu při přepravě, musí to být kupujícím řádně prokázáno (zasláním fotografie, účtenky, sms atp.), poté je zasláno nové zboží.
 • Zboží při přepravě není pojištěno na stanovenou hodnotu.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

 • Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 33 dnů:
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující napsat na email apodstol@jetus.co.in Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí emailu.
 • Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 33 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poševní cestou.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 33 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Zboží by měl vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Ve vrácené zásilce bude přiložena kopie daňového dokladu nebo vygenerovaná žádost ze systému prodávajícího, případně alespoň číslo objednávky.
 • Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 33 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a také na základě reklamy,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v rozměrové toleranci míry, která vychází ze srážlivosti užitého textilního materiálu a činí +- 5% v osách 1 (šířka) a 2 (výška) trička. Míry zboží jsou uvedeny v tabulce velikostí u každého jednotlivého produktu,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Vadou je zejména vada materiálu, vada potisku, chybně zaslaný druh zboží, než jaký je uveden v kupní smlouvě, chybně zaslaná velikost zboží, než jaký je uveden v kupní smlouvě kupní smlouvě.
  • Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
   • výměnu za nové zboží,
   • opravu zboží,
   • přiměřenou slevu z kupní ceny,
   • odstoupit od smlouvy.
  • Kupující má právo odstoupit od smlouvy
   • pokud má zboží podstatnou vadu,
   • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
   • při větším počtu vad zboží.
  • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v místě podnikání. Prodávající e-mailem informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. V případě uznání reklamace hradí prodávající jak poštovné, které zaplatí kupující při zasílání zboží prodávajícímu, tak poštovné, které zaplatí prodávající při zasílání zboží kupujícímu. V případě neuznání reklamace hradí prodávající poštovné, které zaplatí prodávající při zasílání zboží kupujícímu. Poštovné při zasílání zboží prodávajícímu hradí při neuznané reklamaci kupující.
  • Volbu způsobu reklamace má kupující.
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

VIII. Doručování

 • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI. Závěrečná ustanovení

 • Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do sťatého obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání sťatého obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící sťaté obchod a užívat sťatý obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.11.2021.